Een belangrijke belemmering voor biobased producten is dat de milieubelastende effecten van niet-biobased producten en consumptie niet in rekening worden gebracht. Dit creëert een oneerlijk speelveld voor biobased toepassingen ten opzichte van de huidige fossiele toepassingen.

Er zijn nauwelijks financiële prikkels om naar een biobased business case te gaan. Hierdoor sluit de innovatiefase niet aan op de exploitatie. De afgelopen jaren is al goed geïnvesteerd in technische innovatie ontwikkeling, maar om de markt van de grond te trekken moet nu ingezet worden op het ontwikkelen van het juiste marktmechanisme. Dat vereist een andere sturing. Er is een instrument nodig waarmee duurzaam geproduceerde producten de concurrentie aan kunnen met fossiel geproduceerde producten. Alleen een CO2-heffing invoeren op de uitstoot zal hiervoor niet voldoende zijn. Om de markt los te trekken is een vorm van certificering nodig. De HBE’s (hernieuwbare brandstof eenheden) die in de biobrandstoffen sector worden toegepast zouden hiervoor prima als basis kunnen dienen. Dit systeem werkt echter nog niet optimaal, het vraagt om een doorontwikkeling en een verbreding naar andere sectoren. Een certificaat systeem moet ook dienen als onderlegger voor de financiering. Het moet daarvoor een langjarige garantie geven. De overheid zou hierin het voortouw moeten nemen. Ze moet de markt uitdagen om samen tot een werkbaar systeem te komen waarmee de negatieve milieueffecten van fossiel worden beprijsd en duurzame business een extra inkomst kan genereren.