SIGN

Binnen de (glas-)tuinbouw in Nederland zijn er momenteel diverse ontwikkelingen op basis waarvan onderzoek naar innovatieve toepassingen voor organische reststromen te rechtvaardigen is. Zowel vanuit integraal duurzaamheidsperspectief (op weg naar een circulaire tuinbouw) als vanuit de wens van de tuinbouw om waar mogelijk tot nieuwe verdienmodellen te komen groeit de belangstelling om nieuwe, innovatieve routes te ontwikkelen voor opwerking / herwaardering van biomassa – reststromen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds food-grade reststromen (Klasse 3 – producten, overschotten (tegengaan van voedselverspilling) en niet voor consumptie bestemde reststromen als loof dat na oogsten uit de kas verwijderd wordt. In het spectrum van mogelijkheden en potentiele kansen vindt momenteel de tuinder slechts beperkt zijn weg. Vanuit eerste ervaringen van het BioTreatCenter lijkt een dergelijk onafhankelijk concept bij te kunnen dragen aan versnelling van bedoelde nieuwe ketens, onder andere doordat mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd kunnen worden en op deze wijze dienst kunnen doen als inspiratie. Vanuit de visie dat een BTC-achtig concept deze positieve bijdrage kan leveren binnen de tuinbouw-sector wordt in dit project de rol, functie, reeds ingezette en wellicht door te ontwikkelen instrumenten beschreven, waar mogelijk doorontwikkeld en gecommuniceerd.

Doel van het project is het ontwikkelen van een (half-open) systematiek om ondernemers in de tuinbouw-keten te stimuleren aan de slag te gaan met innovatieve trajecten voor alternatieve verwaarding en / of gebruik van biomassa (anders dan grootschalige energieproductie). Stimulering van dit ondernemerschap kan bijdragen aan de betrokkenheid bij de brede uitdaging om te komen tot een circulaire tuinbouwsector. In de huidige maatschappij kunnen innovatieve toepassingsmogelijkheden en ketens op basis van hoogwaardige biomassa-toepassingen immers fors bijdragen aan de  ‘circulariteit’ van de sector.

De kennis, kunde en ervaring van het Bio Treat Center met een dergelijke systematiek wordt ingebracht in de verdere vormgeving van de aanpak. Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met  SIGN. De eerste uitwerking van de aanpak is voorzien in de regio Greenport Venlo waarbij zoveel als mogelijk samengewerkt wordt met o.a. Brightlands Campus Greenport Venlo, LLTB en TOP Zuid voor een zo groot mogelijke impact.

Project info

Project

SIGN

Doel

Het ontwikkelen van een (half-open) systematiek om ondernemers in de tuinbouw-keten te stimuleren aan de slag te gaan met innovatieve trajecten voor alternatieve verwaarding en / of gebruik van biomassa (anders dan grootschalige energieproductie)

Looptijd

Contactpersoon BTC

Patrick Lemmens
patrick.lemmens@biotreatcenter.nl
+31 6 2269 32 73