We moeten meer biomassa inzetten en beter benutten om een markttransitie te bewerkstelligen van een fossiele naar een biobased economie. Welke uitdagingen komen we dan tegen?

“Misfit” tussen innovatie- en exploitatiefase

De complexiteit van de markttransitie is groot, zodat het moeilijk is om concrete stappen te zetten. Waar zit het grootste knelpunt? De innovatiefase sluit niet aan op de exploitatiefase. We rekenen nog steeds af in het fossiele systeem. Voor duurzame energie kennen we een SDE-subsidie, maar voor andere producten die we biobased produceren, bestaat er geen ander betaalinstrument. De ondernemer is afhankelijk van iemand in de markt die bereid is meer te betalen voor deze producten. En die vraag is maar beperkt, dus is financiering een struikelblok. Het verdienmodel klopt niet en vraagt om een aanpassing van de marktwerking. Dat gaat niet vanzelf gebeuren. Zonder ingrijpen in de huidige marktsystematiek lukt het niet. De rol van de overheid en de invloed vanuit de publieke opinie zijn cruciaal.

Innovatie is een lange weg

Innovaties doorlopen een innovatietraject. Het innovatietraject heeft een lange doorlooptijd, gemiddeld 10 tot 15 jaar. Het begint met een ontdek- en oriëntatiefase, waarin ondernemers blijk geven van een grote ambitie en passie. Het ontbreekt echter aan de financiële tools om die ambitie en passie concreet te maken. Ondernemers in TRL-fase 1, 2, 3 en 4 zijn wel bereid om kennis en tijd te investeren, maar zijn slechts beperkt of niet bereid een financiële investering in de innovatie te doen. Pas na TRL 6 en 7 zijn ondernemers pas bereid te investeren. Financiële ondersteuning – nodig in het gehele innovatietraject – is dus een struikelblok, waardoor vele biobased ambities niet gerealiseerd worden.